نام و نام خانوادگی: محمد مهدوی

نام پدر: عیوض اله

سمت: بازرس

شماره تلفن انتقادات: 44049411-021