مسئولیت اعضا در شرکت

مسئولیت اعضا در شرکت

مسئولیت اعضا در شرکت

در این مقاله به صورت جامع در رابطه با مسئولیت شرکا در انواع شرکت ها ، مسئولیت مدیر عامل و مسئولیت رئیس هیئت مدیره در شرکت کاملا توضیح داده شده است همچنین مسئولیت شرکا زمانی که شرکت بدهی دارد در انواع شرکت ها نیز بررسی شده است

آشنایی با مسئولیت اعضا در شرکت

شرکت ها از نظر شراکت به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند که مسئولیت اعضا در این شرکت ها با یکدیگر متفاوت می باشد و هر شخص نقش خاصی را در اداره امور شرکت ها بر عهده می گیرد تا شراکت به بهترین شکل ممکن انجام گیرد.

در این مقاله به آشنایی با مسئولیت اعضا در شرکت و انواع شراکت می پردازیم تا شما عزیزان را با بخش کوچکی از فعالیت های یک شرکت آشنا کرده باشیم.

بررسی انواع شرکت های تجاری

بر طبق ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجاری به 7 نوع تقسیم می شوند که طبقه بندی آن را در زیر مشاهده می کنید.

  • شرکت هایی که فقط سرمایه در آنها دخالت دارد مانند شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود.
  • شرکت هایی که ضمانت شریکان و شخصیت اعتباری آنها در امور شراکت دخالت دارد مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی.
  • شرکتهایی که از امتزاج دو قسم فوق تشکیل می شوند مانند شرکتهای مختلط.
  • شرکتهایی که تعداد شرکاء در آن دخالت دارند مثل شرکت های تعاونی.
مسئولیت اعضا در شرکت

مسئولیت اعضا در شرکت

مسئولیت شرکا در انواع شرکت ها

مسئولیت شرکا در انواع شرکت ها از اطلاعاتی مفید می باشد که در این بخش از مقاله به بررسی دو نقش اصلی در اداره امور شرکت همچون مدیر عامل و هیئت مدیره می پردازیم؛ امیدواریم که این مطالب مفید واقع شوند.

  • مسئولیت مدیر عامل در شرکت

مسئولیت مدیر عامل در شرکت در انواع شرکت ها به طور متداول یکسان می باشد و مدیر عامل، اهداف و استراتژی های سازمان را مشخص می کند و با تعیین کردن وظایف کارکنان و نظارت بر فعالیت آن ها، بر امور شرکت تسلط دارد و در واقع مدیر عامل در شرکت هایی که استاندارد های مدیریت را اجرا میکنند، نقشی مهم و کلیدی را در سیستم مدیریتی شرکت بر عهده دارد.

مدیر عامل توسط اعضا هیئت مدیره انتخاب می شود و از طرف این اعضا با مسئولیتی با حدودی مشخص، حق امضاء دارد مثلا اگر از سمت هیئت مدیره میزان حق امضا برای مدیر عامل 20 میلیون تومان مشخص شودف میر عامل تا حدود همین مقدار را می تواند منتقل کند و برای مبالغ بیشتر از آن نیاز به مشارکت هیئت مدیران خواهد بود.

از مهمترین وظایف مدیر عامل که منتج به موفقیت های مستمر شرکت می گردد می توان به پیگیری مستمر فعالیت های اعضا شرکت اشاره کرد تا در نهایت به نتیجه مثبت برسد.

  • مسئولیت رئیس هیئت مدیره در شرکت

مسئولیت رئیس هیئت مدیره در شرکت نیز از حساسیت زیادی برخوردار است و اعضا و رئیس هیئت مدیره در برابر هر نوع کوتاهی و سهل انگاری در امور شرکت مسئول می باشند و خوب است بدانید که پیش از انتخاب اعضا هیئت مدیره، باید میزان حدود مسئولیت آن ها و مبانی مسئولیت برای آن ها توسط تمامی اعضا کاملا واضح و شفاف باشد زیرا امری ضروری در طول شراکت خواهد بود.

برخی از وظایف عادی رئیس هیئت مدیره که با کمک اعضای دیگر انجام می گیرد می توان به خرید و فروش، استخدام کارمند، رسیدگی به امور شرکت، اجازه محل، طرح دعوی، دفاع از حقوق شرکت و امضاء اسناد و اوراق اشاره کرد.

 

مسئولیت مدیرعامل شرکت

مسئولیت مدیرعامل شرکت

بررسی مسئولیت شرکا زمانی که شرکت بدهی دارد

حساب شرکت از سهامداران و مالکین جدا می باشد و تا زمانی که شرکت توان پرداخت بدهی ها را داشته باشد، از حساب دارایی های شرکت بدون توجه به نوع شرکت برای پرداخت بدهی ها استفاده می شود اما اگر دارایی های شرکت کمتر از بدهی های آن باشد و یا شرکت در آستانه ورشکستگی قرار گیرد، شرکا، مالکین و سهامداران مسئول پرداخت بدهی خواهند بود.

از دید قانون مالیات مستقیم، بدهی های شرکت به آخرین مدیران آن تعلق دارد و به مدیران و اعضا جدید مرتبط نمی شود و در هر شرکت متفاوت می باشد که مسئولیت اعضا در انواع شرکت ها مبحثی بسیار گسترده می باشد و در این بخش به بررسی مسئولیت شرکا زمانی که شرکت بدهی دارد، می پردازیم.

مسئولیت اعضا در قبال پرداخت بدهی در شرکت سهامی خاص همچون شرکت سرمایه ای به میزان آورده آن ها می باشد و راهی برای مراجعه به خود اعضا برای پرداخت بدهی وجود ندارد بر خلاف شرکت های تضامنی که برای دریافت پول خود می توان آن را از هر یک از شرکا درخواست کرد.

مسئولیت مدیر عامل به دو نوع مشترکا یا متضامنا تبدیل می گردد که در نمونه مسئولیت مشترکا، مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره، مشترکا مکلف به پرداخت بدهی ها و قروض شرکت می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را در برابر پرداخت بدهی ها تعیین خواهد کرد.

در نمونه مسئولیت متضامنا، دادگاه صلاحیتدار با توجه به علل ایجاد بدهی، ورشکستگی، کافی نبودن دارایی و شخصی که باعث ایجاد آن شده است، به تعیین مجازات برای آن شخص می پردازد و هر یک از شرکا مسئول پرداخت کل بدهی شرکت می باشد که شرکت تضامنی یا شخصی از نمونه شرکت های بسیار پر ریسک می باشد.

مسئولیت شرکا زمانی که شرکت بدهی دارد

مسئولیت شرکا زمانی که شرکت بدهی دارد

 

 

 

این موضوع را به صورت کامل بخوانید  مسئولیت شرکا در انواع شرکت ها