انگیزه مضاعفی برای توسعه همکاری‌های تجاری

انگیزه مضاعفی برای توسعه همکاری‌های تجاری

انگیزه مضاعفی برای توسعه همکاری‌های تجاری

دوران وهاب‌اف، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ازبکستان، طی پیامی اعلام کرد: انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق ایران، با توجه به سوابق حرفه‌ای و تجربیات او، انگیزه مضاعفی برای توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ازبکستان با ارسال پیام تبریک برای انتخاب حسین سلاح ورزی به ریاست اتاق ایران، برای تداوم همکاری‌های اقتصادی دو اتاق و تقویت مناسبات اقتصادی دوجانبه ابراز امیدواری کرد.

دوران وهاب‌اف، در این نامه ضمن ابراز خرسندی برای روابط تجاری و اقتصادی پویا و درحال‌توسعه میان ازبکستان و ایران، اعلام کرد: با عنایت به سوابق حرفه‌ای و تجربیات حسین سلاح‌ورزی، انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، انگیزه مضاعفی برای توسعه همکاری بین مجموعه‌های تجاری دو کشور خواهد بود.

او در پایان، با آرزوی موفقیت در اجرای پروژه‌های جدید جهت تقویت روابط تجاری دو کشور، ابراز امیدواری کرد: همکاری نزدیک و بیشتر بین اتاق بازرگانی و صنعت ازبکستان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آینده محقق شود.