همچنان نسبت فرزندآوری فقرا به غیر فقرا بیشتر است

همچنان نسبت فرزندآوری فقرا به غیر فقرا بیشتر است

همچنان نسبت فرزندآوری فقرا به غیر فقرا بیشتر است

فقر بیشتر یک چیز را عوض نکرد؛ همچنان نسبت فرزندآوری فقرا به غیر فقرا بیشتر است!

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد:

بر اساس نمودار فوق، بطور کلی درصد خانوارهای دارای کودک در کل کشور روند کاهشی داشته است.

همچنین بطور معناداری در همه سال‌های مورد بررسی درصد خانوارهای دارای کودک در فقرا بیشتر از غیر فقرا است.

نکته قابل توجه بعدی این است که برخلاف سایر ویژگی‌های فقرا که به مرور زمان به علت گسترش فقر اختلاف بین فقرا و غیر فقرا کمتر شده بود، در این مورد به مرور زمان، داشتن فرزند فراوانی بیشتری در بین فقرا نسبت به غیر فقرا پیدا کرده است.

به عبارت دیگر، اختلاف بین درصد خانوارهای دارای کودک در بین فقرا و غیرفقرا بیشتر شده است.

درحالیکه در سال ۱۳۸۵ این اختلاف ۸ واحد درصد بوده از سال ۱۳۹۸ به بعد به بالای ۱۲ واحد درصد رسیده است