اینترنت باز بزودی برای اساتید دانشگاه فعال میشود

اینترنت باز بزودی برای اساتید دانشگاه فعال میشود

اینترنت باز بزودی برای اساتید دانشگاه فعال میشود

اجرای طرح اینترنت طبقاتی/ وزیرعلوم: «اینترنت باز» بزودی برای اساتید دانشگاه فعال می‌شود.

محمدعلی زلفی‌گل درباره آخرین وضعیت اختصاص اینترنت باز به اساتید دانشگاه ها گفت: فرایند های مربوط به اختصاص اینترنت باز به اساتید دانشگاه ها انجام شده و بزودی ابلاغ می شود.

از دانشگاه‌ها خواسته شده بود لیست اعضای هیأت علمی خود را برای دسترسی به اینترنت باز ارائه دهند، دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین‌المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری صورت می‌گیرد.

معاون حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری پیگیر این موضوع است.