ساعت کاری کارمندان ستادی دولت 6تا 14:45 شد

ساعت کاری کارمندان ستادی دولت 6تا 14:45 شد

ساعت کاری کارمندان ستادی دولت 6تا 14:45 شد

ساعت کاری کارمندان ستادی دولت 6 تا 14:45 شد

بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، ساعت کاری کارکنان ستادی دستگاه‌های دولتی به 6 صبح تا 14:45 تغییر کرده است. پیش از این ساعت کاری همه کارکنان دولت 6 تا 13 اعلام شده بود.

با اصرار مجلس، همه دستگاه‌های اجرایی ستادی مکلف به اجرای ساعت کاری از 6 صبح تا 14:45 هستند تا سقف 44 ساعت مشخص شده مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شود.

فقط دستگاه‌هایی که 6 روز در هفته خدمت ارائه می کنند انتهای ساعت کاری را می‌توانند با رعایت میزان قانونی، متغیر کنند.