معافیت سربازی برای بیش از 110 محقق ایرانی خارج از کشور

معافیت سربازی برای بیش از 110 محقق ایرانی خارج از کشور

معافیت سربازی برای بیش از 110 محقق ایرانی خارج از کشور

معافیت سربازی برای بیش از 110 محقق ایرانی خارج از کشور

معاونت علمی ریاست‌جمهوری:
بیش از 110 نفر از برترین متخصصان و کارآفرینان ایرانی شاغل در خارج ازکشور از خدمت سربازی معاف شدند.