شرحی از اقدامات تسهیل‌گرانه در حوزه بازار پول و سرمایه

شرحی از اقدامات تسهیل‌گرانه در حوزه بازار پول و سرمایه

شرحی از اقدامات تسهیل‌گرانه در حوزه بازار پول و سرمایه

معاونت امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران طی گزارشی به تشریح اقدامات اتاق بازرگانی و کمیسیون «بازار پول و سرمایه» به عنوان یکی از ۹ کمیسیون تخصصی اتاق در دوره نهم پرداخت؛ اقداماتی که با هدف ایجاد بسترهای لازم برای تسهیل و تصحیح تامین مالی ارزی و ریالی از طرق مختلف، صورت گرفته است.