هشدار به صاحبان مشاغل / زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی تمدید نخواهد شد

هشدار به صاحبان مشاغل / زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی تمدید نخواهد شد

هشدار به صاحبان مشاغل / زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی تمدید نخواهد شد

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور :

31 خردادماه، آخرین فرصت بهره مندی از مزایای تبصره ماده 100 و یا تکمیل و ارایه اظهارنامه مالیاتی از سوی صاحبان مشاغل است و این مهلت، قابل تمدید نمی باشد

شرط بهره مندی مودیان از معافیت‏ های مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و قانونی است.

لذا مودیان مالیاتی قبل از اتمام این مهلت، نسبت به انجام تکالیف خود اقدام نمایند.