فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و قابل کتمان نیست!

فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و قابل کتمان نیست!

فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و قابل کتمان نیست!

رئیس سازمان امور مالیاتی سبحانیان:

50 تا 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد.

با توجه به وجود نظام سنتی مالیاتی، میزان دقیق فرار مالیاتی مشخص نیست.