پنجاه تا صد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد

پنجاه تا صد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد

پنجاه تا صد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد

رئیس سازمان امور مالیاتی:

محاسبات مختلف شده است ۵۰ هزار میلیارد تومان، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، بعضی‌ها عدد‌های بالاتری عنوان می‌کنند. خیلی نمی‌شود دقیق بیان کرد، ولی واقعیت این است که عددهایش عدد‌های قابل توجهی است و برمی گردد یکی از تالی فاسد‌های همین نظام سنتی مالیاتی همین فرار‌های مالیاتی می‌شود که آن وقت دولت‌ها اگر نتوانند این را شناسایی کنند، مجبور می‌شوند برای اینکه تکالیف بودجه خودشان را بخواهند جامه عمل بپوشانند بروند از آن مؤدیان شناسنامه دار شناسایی شده مالیات را اخذ کنند