جدول حدنصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ از سال 1395 لغایت1401

جدول حدنصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ از سال 1395 لغایت1401

جدول حدنصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ از سال 1395 لغایت1401

 

حدنصاب معاملات کوچک برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تصویب و در جریان ابلاغ می باشد.
. جدول حدنصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ از سال 1395 لغایت1401