مالیات پرداختی من کجا هزینه می‌شود؟؟؟

مالیات پرداختی من کجا هزینه می‌شود؟؟؟

مالیات پرداختی من کجا هزینه می‌شود؟؟؟

یکی از مطالبات جدی و به حق مالیات دهندگان اطلاع از محل مصرف مالیات ها است.

آیا دولت ها حق دارند درآمدهای مالیاتی در محل دلخواه خود هزینه کنند؟؟

کارکنان سازمان امور مالیاتی این عبارت را بارها از مودیان شنیده اند: مشکلی با پرداخت مالیات و مصرف آن در کشور جهت آبادانی، آموزش، بهداشت و…. ندارم، اما مالیات من صرف کشورهای دیگر از قبیل سوریه، حزب الله و حماس در لبنان ، یمن و….. می شود….

مردم حق دارند نه تنها مصارف درآمد های مالیاتی، بلکه محل مصرف درآمد حاصل از فروش نفت و….. را بدانند. دولت‌ها حق ندارند بدون اذن مالیات دهندگان، بنا به تشخیص ، به دلخواه و رأساً این درآمدها را در کشورهای دیگر هزینه نمایند.

در انگلستان پس از پایان سال مالی برای مودی طی نامه ای محل هزینه مالیات اعلام می شود.