کدام مناطق آزاد ایران در سال 1401 سود داده‌اند ؟

کدام مناطق آزاد ایران در سال 1401 سود داده‌اند ؟

کدام مناطق آزاد ایران در سال 1401 سود داده‌اند ؟

کدام مناطق آزاد ایران در سال 1401 سود داده‌اند ؟

چابهار زیانده ترین و اروند سوده ترین مناطق آزاد ایران در سال ۱۴۰۱

صورت های خلاصه سود (زیان) سال ۱۴۰۱ سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور بهترین عملکرد از آن اروند و بدترین ،آن متعلق به چابهار .است چابهار، تنها منطقه آزاد در سال ۱۴۰۱ است که تراز مالی ،آن منفی شده و در واقع زیانده بوده است.