برابری ریال قطر در مقابل دلار در دو دهه گذشته

برابری ریال قطر در مقابل دلار در دو دهه گذشته

برابری ریال قطر در مقابل دلار در دو دهه گذشته

 

برابری ریال قطر در مقابل دلار در دو دهه گذشته

وقتی اقتصاد اولویت است!

هر دلار معادل ۳.۶ ریال قطر است حدودا و دلار و ریال قطر اصطلاحا پگ شده است