توضیح یک خبر

توضیح یک خبر

توضیح یک خبر

روز گذشته گفت‌وگویی با عنوان «می‌خواهند اتاق بازرگانی ساکت باشد» در صفحه ۲ روزنامه هم‌میهن به نقل از آقای محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران درج شد. این درحالی است که مصاحبه‌شونده آقای محمود نجفی، عضو اتاق بازرگانی سمنان و نماینده اتاق ایران در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بوده‌اند. بدین وسیله از هر دو بزرگوار برای اشتباه پیش آمده پوزش می‌خواهیم.