فعال اقتصادی را نباید ممنوع الخروج کنیم

فعال اقتصادی را نباید ممنوع الخروج کنیم

فعال اقتصادی را نباید ممنوع الخروج کنیم

معاون اول قوه‌قضائیه:
ممنوع‌الخروج کردن فعال اقتصادی مانند اعدام اوست و نباید او را ممنوع‌الخروج کنیم.

هرچه که فعال اقتصادی دارد در داخل همین کشور است و اگر برود و بازنگردد هم اهمیتی ندارد.

حبس کردن یک فعال اقتصادی مشکلی را حل نمی‌کند.