شاخص قیمت مصرف‌کننده که مبنای محاسبه تورم است

شاخص قیمت مصرف‌کننده که مبنای محاسبه تورم است

شاخص قیمت مصرف‌کننده که مبنای محاسبه تورم است

شاخص قیمت مصرف‌کننده که مبنای محاسبه تورم است، طی فقط سه سال، بیش از سه برابر شده است

شاخص قیمت مصرف‌کننده که مبنای محاسبه تورم است