پول در سوریه به جای شمارش وزن می‌شود!

پول در سوریه به جای شمارش وزن می‌شود!

پول در سوریه به جای شمارش وزن می‌شود!

سقوط شدید ارزش لیر سوریه:

به دلیل افت شدید ارزش پول سوریه و گرانی سرسام‌آور در این کشور، مردم در دادوستدهای خود به جای شمردن پول، بسته‌های اسکناس را در ترازو می‌گذارند.