افزایش تورم پیشران در زمستان 1401؛ خدمات رکورد زد

افزایش تورم پیشران در زمستان 1401؛ خدمات رکورد زد

افزایش تورم پیشران در زمستان 1401؛ خدمات رکورد زد

تورم تولیدکننده بخش «خدمات» و «کشاورزی» به بیش از 55 درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم به ثبت رسیده خدمات در زمستان سال گذشته در قله ده ساله قرار دارد.

طبق گزارش فصلی اقتصاد ایران در زمستان 1401 که توسط مرکز ملی آمار منتشر شده است، تورم تولید کننده در زمستان 1401 نسبت به پاییز افزایشی بوده است. از میان بخش‌های مورد بررسی، بیشترین تغییر مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تغییر مربوط به گروه «برق» بوده است. همچنین، تورم بخش «معدن» و «صنعت» کاهشی بوده است.

 

افزایش تورم پیشران در زمستان 1401؛ خدمات رکورد زد