بنزین سوپر از طریق کارت بانکی توزیع می‌شود

بنزین سوپر از طریق کارت بانکی توزیع می‌شود

بنزین سوپر از طریق کارت بانکی توزیع می‌شود

مدیر سامانه هوشمند سوخت:
طرح آزمایشی عرضه سوخت از طریق کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران اجرا شده است.

در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل آزمایشی و صدور مجوزها، در مرحله نخست این طرح، توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی آغاز خواهد شد.