نگاهی به سرانه مالیاتی پزشکان و دندانپزشکان در سال گذشته

نگاهی به سرانه مالیاتی پزشکان و دندانپزشکان در سال گذشته

نگاهی به سرانه مالیاتی پزشکان و دندانپزشکان در سال گذشته

نگاهی به سرانه مالیاتی اصناف پردرآمد نشان می‌دهد که شکاف مالیاتی در این اصناف قابل توجه است.

به عنوان مثال، سرانه مالیات ابرازی پزشکان در سال ۱۴۰۱ (عملکرد سال ۱۴۰۰) ۲۱.۲ میلیون تومان و این رقم برای دندانپزشکان ۱۷.۵ میلیون تومان بوده است.