مذاکره درباره تبادل زندانیان با ایران در جریان است

مذاکره درباره تبادل زندانیان با ایران در جریان است

مذاکره درباره تبادل زندانیان با ایران در جریان است

جان کربی:

هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید بر حفظ کانال‌های ارتباطی با ایران تاکید کرد.

او گفت که در این مدت واشنگتن کانال‌های ارتباطی با تهران را حفظ کرده است.