نقش بخش خصوصی واقعی در برنامه هفتم توسعه تقویت شود

نقش بخش خصوصی واقعی در برنامه هفتم توسعه تقویت شود

نقش بخش خصوصی واقعی در برنامه هفتم توسعه تقویت شود

در نشست اخیر شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور بر تقویت جایگاه بخش خصوصی واقعی در برنامه هفتم توسعه تاکید شد.

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز در این نشست تصریح کرد: متأسفانه هر آنچه به عنوان برنامه تدوین و اجرایی شد، به دلیل آرمانی بودن و فاصله داشتن از واقعیت‌ها، نتیجه نداشت و باید رویکرد خود را در نظام برنامه‌نویسی تغییر دهیم.

فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان نیز معتقد است سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کاهش یافته است، در حالی که باید این سهم افزایش پیدا کند.

محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران نیز خواستار جلوگیری از اعمال قیمت‌گذاری‌های دستوری در این برنامه، جهت ایجاد رقابت در بازار شد.

امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان هم گفت: کوچک‌سازی دولت که سعی شده با فروش اموال دنبال شود، بی‌فایده است چراکه فروش اموال مؤجل کوچک شدن نمی‌شود و دولت باید تصدی‌گری‌ها را واگذار کند.