واردات برنج ‌مشروط به خرید از تولیدکننده داخلی شد

واردات برنج ‌مشروط به خرید از تولیدکننده داخلی شد

واردات برنج ‌مشروط به خرید از تولیدکننده داخلی شد

وزیر جهاد کشاورزی:

برای خرید برنج از 3 استان شمالی کشور خط اعتباری آن توسط بانک مرکزی تامین شده و خرید برنج از سه استان شمالی کشور آغاز شده است. واردات برنج هم مشروط به خرید برنج از تولیدکننده داخلی خواهد بود.

خرید تضمینی گندم از 6 میلیون تن هم عبور کرد؛ 90 هزار میلیارد تومان ارزش ریالی گندم خریداری شده است و تاکنون 55 هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت کرده‌ایم