بازار کار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

بازار کار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

بازار کار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران

در این گزارش با نگاهی ویژه به وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بر اساس آمارهای بازارکار بهار ۱۴۰۲ منتشر شده از سوی مرکز آمار، مشاهده می‌شود از جمعیت فعال ۵.۱ میلیون نفری مردان فارغ‌التحصیل دانشگاهی، ۸.۱ درصد آنها بیکار و ۹۱.۹ درصد شاغل هستند.

همچنین از جمعیت فعال ۲.۲ میلیون نفری زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی، ۲۱.۳ درصد آنها بیکار و ۷۸.۷ درصد شاغل هستند.

سهم جمعيت شاغل ۱۵ ساله و بيشتر فارغ‌التحصيل دانشگاهی از كل شاغلان در بهار ۱۴۰۲، در کل کشور ۲۶.۵ درصد بوده که این نسبت برای مردان و زنان به ترتیب حدود ۲۳ و ۴۶ درصد است.

دریافت فایل کامل گزارش