رسید های پرداخت کارتخوان دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی می‌شوند

رسید های پرداخت کارتخوان دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی می‌شوند

رسید های پرداخت کارتخوان دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی می‌شوند

با تصویب مجلس، بانک مرکزی موظف شد که به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه‌های کارتخوان و گزارش الکترونیکی درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد.