سربازان ماهر از دو ماه کسر خدمت بهره‌مند می‌شوند

سربازان ماهر از دو ماه کسر خدمت بهره‌مند می‌شوند

سربازان ماهر از دو ماه کسر خدمت بهره‌مند می‌شوند

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای:

برای کسانی که قبل از دوران سربازی دوره مهارت آموزی گذرانده باشند امتیازات ویژه‌ای مثل کسر دو ماه از مدت زمان دوره سربازی دیده شده است.