شاخص بورس کانال 2 میلیون را پس گرفت

شاخص بورس کانال 2 میلیون را پس گرفت

شاخص بورس کانال 2 میلیون را پس گرفت

شاخص کل بورس با افزایش 16 هزار و 662 واحد به 2 میلیون و 16 هزار و 382 واحد رسید و کانال 2 میلیون واحدی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که دو روز قبل از دست داده بود، دوباره به‌دست آورد.