اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری

اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری

اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:

موسسات مالی ۴ ماه فرصت دارند تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.

در صورت رعایت نکردن، برابر تبصره ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.