اقتصاد و مردم قربانی بنگاههای خصولتی-رانتی بورسی

اقتصاد و مردم قربانی بنگاههای خصولتی-رانتی بورسی

اقتصاد و مردم قربانی بنگاههای خصولتی-رانتی بورسی

در فصل اول سال ۱۴۰۲ نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۶، در شرایطی که کل اقتصاد ۷۵۰ درصد، مصرف خانوارها ۵۵۰ درصد و حداقل دستمزدها ۴۷۰ درصد افزایش یافت، ارزش بنگاههای بورس تهران ۲۴۵۰ درصد و قیمت دلار ۱۲۷۰ درصد صعود کرد.

صعود ارزش و سود بنگاههای بورسی با غارت منابع ملی و مردم و با ابزار شوکهای قیمت ارز و کالاها و به بهای فلاکت مردم انجام شده است.

گسل بین بخش حقیقی و بخش مالی اقتصاد ایران نه در نتیجه کارآمدی و کارآیی, که به سبب شوکهای قیمت ارز، مالی سازی، سفته بازی و توزیع رانتها و انحصارها با بسیج لشکری از ایادی لباس شخصی اقتصادی و رسانه ای و عوامل دولتی و وکیل الخصولتی ها ممکن شده است.

بنگاههای خصولتی فاسد و رانتی بورسی نه تنها قیمت دلار و به تبع آن نرخ تورم را تعیین می کنند (بالا می برند)، بلکه مجلس و دولت را نیز در دست دارند. اینها اربابان واقعی اقتصاد ایران هستند.