قابل توجه صاحبان املاک اجاری

قابل توجه صاحبان املاک اجاری

قابل توجه صاحبان املاک اجاری

وزارتخانه ها
موسسات و شرکت های دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود
نهادهای انقلاب اسلامی
شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها
و همچنین سایر اشخاص حقوقی

مکلف اند (چنانچه ملک محل استقرار یا تصرف شان ، اجاری باشد) مالیات متعلق به مال الاجاره هایی را که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .