گوشت قرمز را ۱۰۰ هزار تومان گران‌تر می فروشند!

گوشت قرمز را ۱۰۰ هزار تومان گران‌تر می فروشند!

گوشت قرمز را ۱۰۰ هزار تومان گران‌تر می فروشند!

مقدسی رئیس هیات مدیره کانون صنفی گاوداران ایران:
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نر نیز بین ۳۸۰ تا ۳۹۰ هزار تومان است که البته این قیمت منطقی نیست و نرخ هر کیلوگرم گوشت گوساله با توجه به قیمتی که دامدار عرضه می‌کند، باید بین ۳۰۰ تا ۳۱۰ هزار تومان باشد.
هم اکنون دامداران هر کیلوگرم گوساله نر زنده را به قیمت ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان عرضه می‌کنند.