متوسط مالیات ماهانه اصناف چقدراست؟

متوسط مالیات ماهانه اصناف چقدراست؟

متوسط مالیات ماهانه اصناف چقدراست؟