روند تورم ماهانه

روند تورم ماهانه

روند تورم ماهانه

با توجه به روند تورم ماهانه فقط در یک حالت نرخ هدف ۳۰ درصدی تورم (نرخ هدف بانک مرکزی) برای سال ۱۴۰۲ محقق می‌شود که طی ۹ ماه آینده، تورم فقط ۰.۱۵ درصد باشد که هدف غیرمحتملی است.