نتیجه واردات خودرو مشخص نیست

نتیجه واردات خودرو مشخص نیست

نتیجه واردات خودرو مشخص نیست

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

با وجود اینکه از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر واردات خودرو،  یک سال و نیم می‌گذرد اما نتیجه آن مشخص نیست و به درستی اجرا نشده است، دولت باید با آماده کردن بستر مناسب این قانون را اجرایی کند.

منظور ما واردات خودرو یا تأمین ارز موردنیاز آن توسط دولت نیست بلکه منظور این است که بستر واردات فراهم شود، برای تحقق این مهم باید از ظرفیت بخش خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی استفاده شود در واقع می‌توان ارز در اختیار مردم یا ارز با منشأ خارجی را به کار گرفت؛ بانک مرکزی و دولت ارز منشأ خارجی موجود را با ظرافتی مناسب شناسایی کرده و اجازه دهد این ارز از مسیر واردات خودرو، وارد کشور شود.