ایران در بدست آوردن سرمایه‌های خارجی در سال 2022 شکست خورد

ایران در بدست آوردن سرمایه‌های خارجی در سال 2022 شکست خورد

ایران در بدست آوردن سرمایه‌های خارجی در سال 2022 شکست خورد

از کشورهای منطقه، امارات با جذب 15 برابری نسبت به ایران بیش از 22 میلیـارد دلار جذب داشته است.

همچنین روند جذب سرمایه سنگاپور هم 94 برابر ایران بوده است، اما ایران سهمی کمتر از 1.5 میلیارد دلار به دست آورد.