با یک و نیم میلیارد کجای تهران می‌توان خانه خرید؟

با یک و نیم میلیارد کجای تهران می‌توان خانه خرید؟

با یک و نیم میلیارد کجای تهران می‌توان خانه خرید؟