سن مناسب بازنشستگی از نظر مردم: زنان 48 و مردان 55 سالگی

سن مناسب بازنشستگی از نظر مردم: زنان 48 و مردان 55 سالگی

سن مناسب بازنشستگی از نظر مردم: زنان 48 و مردان 55 سالگی

مرکز پژوهش‎‌های مجلس:

میانگین سن مناسب مردان برای بازنشستگی از نظر مردم ۵۵ سالگی و سن مناسب زنان ۴۸ سالگی برآورد شده است.

همچنین ۶۲.۲ درصد از مردم «مستمری بازنشستگی» را به عنوان منبع درآمد خود در دوران سالمندی در نظر گرفته‌اند.

۱۶.۷ درصد نیز «درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در ملک و بازار» را در نظر دارند.

۲۴.۴ درصد هم گفته‌اند هیچ منبع درآمدی را برای دوران سالمندی خود در نظر نگرفته‌اند.