محمود نجفی عرب رییس اتاق تهران شد

محمود نجفی عرب رییس اتاق تهران شد

محمود نجفی عرب رییس اتاق تهران شد

محمود نجفی عرب با رأی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان رییس اتاق در دور دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران انتخاب شد.

نجفی عرب به عنوان تنها نامزد موفق شد ۳۲ رأی از مجموع ۵۱ رأی را کسب کند.

او در دور هشتم و نهم اتاق تهران، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت بود.